LOGOONSKASTEELTJE.jpg

jaarthema

 

 Tussen TAAL en TEKEN

Welkom in onze school!

 

En dat menen we van harte!

De Vrije Basisschool van Rekkem groepeert twee vestigingsplaatsen:

VBS Ons Kasteeltje en VBS ’t Paradijs.

Geborgenheid, veiligheid, gezondheid, welbevinden en betrokkenheid krijgen betere kansen in de gezellige, kleinschalige levenssfeer van beide scholen.

Kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar daardoor beter.

Kinderen moeten zich goed voelen op school. Daar streven wij naar.

Dit ‘goed gevoel’ is een sterke basis om tot ontwikkeling en tot leren te komen.

Zorg voor het individuele kind, zelfstandig leren werken, groepsopdrachten, klassikale lessen, binnenklasdifferentiatie, explorerend beleven, ontmoeten, contractwerk, crea-ateliers, … zijn enkele werkvormen waarbij ieder kind zijn eigen leerstijl kan ontdekken en ontwikkelen.

Wij proberen een school te zijn waar respect voor elkaar en voor de wereld waarin we leven duidelijk tot uiting komt.

 

‘Tussen TAAL en TEKEN’ is het thema voor dit schooljaar. Hierbij volgen we Leeftocht, die de thema’s van onze onderwijskoepel (VSKO –Guimardstraat Brussel) uitwerkt.

Laten we hierbij klare TAAL spreken en elke maand van het schooljaar via een TEKEN(symbool) duidelijk stellen waaraan wij als scholengemeenschap willen werken en wat we wensen te bereiken!

Elke maand tijdens de maandhappening geven wij vorm en inhoud aan een welgekozen symbool of teken:

bliksemafleider, dans, steen, droom, wit, schaduw, zout, spiegel, tentje, parfum

Samen met de leerkrachten en de leerlingen zullen we proberen doorheen het maandelijks aanbod zowel concreet als spiritueel het schoolleven te laten groeien en bloeien.

Onze school wordt dan een hartelijke ontmoetingsplaats met een passie voor onderwijs en ontwikkeling, waar gebundelde verbeeldingskracht zorgt voor verwondering en ontroering, met tijd voor een time-out, waar ruimte voor samenhang gecreëerd wordt, waar ieders aanwezigheid gewaardeerd wordt en waar weerbarstigheid geweerd wordt!

 

Zo pompen wij opnieuw kracht in ons jaarlijks pedagogisch project en zullen wij erover waken dat onze school:

-          een hartelijke school blijft voor elk kind zonder onderscheid

Elk kind moet aanvoelen dat het centraal staat in alles wat er op school gebeurt.

-          een goede school is waar kinderen een totale opvoeding krijgen

Kennis verwerven is belangrijk, maar sociale-, emotionele- en mondiale vorming zijn zeker even belangrijk.

-          een open school is met een bijzondere aandacht voor geloofsopvoeding in de breedste zin van het woord en respect voor ieders mening

Welkom ouders, buren, mensen van sociale organisaties, mensen van de hele plaatselijke gemeenschap… welkom op onze school voor een losse babbel, een stevig gesprek, een helpende hand….

-          een zorgdragende school wordt voor alle kinderen en in het bijzonder voor het leerbedreigde kind

Een zorgbeleid gedragen door alle leerkrachten en een zorgteam met een zorgcoördinator en zorgleerkrachten, een ICT-coördinator, een kinderverzorgster, logopedisten op school, CLB-begeleiding, GON-begeleiding, een kind- en leerlingvolgsysteem, hoekenwerk, contractwerk, projectwerk, verticale doorstroming, bewust gekozen werkmethodes voor kleuters en leerlingen, nascholing voor directie en leerkrachten … dit zijn allemaal elementen die bijdragen tot het verwezenlijken van een doelgerichte aanpak en de individuele begeleiding van uw kinderen.

 

Als school hebben wij bovendien de opdracht om kinderen:

-          waarden en normen aan te bieden,

-          het stellen van grenzen te leren aanvaarden,

-          te doen beseffen dat het behalen van mooie resultaten inspanningen vereist,

-          een evenwicht te leren vinden tussen rechten en plichten,

-          bij te brengen dat gezag dient aanvaard te worden,

-          er toe aan te zetten elementaire afspraken over stiptheid en respect na te komen.

 

Die opdracht kunnen wij echter niet alleen klaren.

Jullie, ouders en grootouders, zijn de onmisbare partners bij de opvoeding.

Wij vragen hierbij jullie steun!

Help ons de aangeboden waarden en normen mee uit te bouwen.

Trek de lijn van de gestelde grenzen mee door: durf ook eens ‘nee!’ te zeggen.

Ondersteun de gevraagde resultaatgebonden inspanningen.

Laat de rechten niet altijd de plichten overheersen.

Ondersteun het gezag en de gemaakte afspraken rond stiptheid en respect.

Laten we duidelijke taal spreken en samen school maken. Laat die duidelijke taal een krachtig teken zijn van samenhorigheid.

Van harte welkom dus!

Wij kijken alvast uit om jullie te ontmoeten!

 

Traditiegetrouw verschijnen bij het begin van elk schooljaar het infokrantje en de schoolkalender.

Het is best om dit krantje alsook de schoolkalender goed te bewaren. Beide documenten steken boordevol informatie betreffende het nieuwe schooljaar.

Ik ben er van overtuigd dat alles zeker goed van pas zal komen. En mocht er iets niet duidelijk zijn, laat dan niet na om bijkomende inlichtingen te vragen aan de leerkrachten, aan het administratief personeel of aan de directie!

 

Ik wens julliie veel leesgenot!

Jacques Dufourmont

Directeur