LOGOONSKASTEELTJE.jpg


klasee

jaarthema

 

 

Dag in dag uit komt er nogal wat op ons af. Sommige ervaringen maken ons blij.

Of bieden een houvast.  Andere belevenissen maken ons bang.

 

Nog andere doen ons twijfelen: we liggen er soms wakker van!

 

We dobberen levenslang tussen vrees en hoop.

Wij gooien de dobber uit: de tendensen in de wereld van vandaag

houden velen van ons bezig.

Het vaak aangeklikte duimpje, de ‘vind-ik-leuk’ van de sociale media,

verraadt een nood aan WAARDERING.

Bijna alle dagen krijgen we, van ver of nabij, te maken

met uitingen van GEWELD.

Wees niet bang om iets nieuws uit te proberen.

ANGST kan verlammend werken, maar kan ook een goede raadgever zijn.

Wie  GELD  heeft, wil er meestal meer.

Wie er geen heeft, belandt in de marge of valt uit de boot.

Met Nieuwjaar wensen we elkaar het allerbeste: vooral een goede

GEZONDHEID, naar lichaam en geest.

Onze samenleving kent een grote DIVERSITEIT: huidskleur, ras, seksuele

geaardheid, religie, levensbeschouwing, sociale achtergrond …

Elke mens is medeverantwoordelijk voor de aarde en het milieu.

Enkel DUURZAAMHEID schept toekomst.

Wie geboren wordt, sterft.

Vergankelijkheid maakt deel uit van het LEVEN. Zou er iets zijn na de dood?

MEDIA spelen een prominente rol in onze communicatie.

Er bestaan vele kanalen en middelen.

Elke mens is verbonden met anderen en behoort tot een netwerk van RELATIES.

Waarin schuilt hun kracht?

We zullen ons nog dikwijls de vraag stellen.

Waar zijn we – in godsnaam – mee bezig

 

 Waar zijn we mee BEZIG?

Als er een plaats is waar mensen kunnen overpeinzen en denken, is het wel aan of op water:

een vijver, een kanaal, een waterplas of zelfs de zee. Vissend, de dobber volgend, kijkend

wanneer hij naar beneden zal gaan, wanneer men ‘beet’ heeft. De wereld met zijn

uitdagingen, angsten en vreugdes, rijkdommen en armoede,

dobberend in dat oneindige blauw. Kopje onder gaan, maar steeds naar boven opgetrokken

worden, alsof God zelf aan het vissen is geslagen op zijn oude dag …

Onze school is de grote plas water waarin alle

kinderen als dobbers aan een stevige lijn meedeinen

op die golfslag van elke schooldag. Onze

leerkrachten waken over elke lijn en elke dobber.

Elke dobber gaat wel eens onder. Fijn! Dan hebben

ze het beet! Gelukkig blijft de dobber niet onder

water. De juf of meester is er immers op getraind

om de ‘vangst’ op het droge te leggen….

Daar zijn wij op school dag in dag uit mee bezig.

Welkom in onze grote, boeiende ‘schoolzee’

En dat menen we van harte!

De Vrije Basisschool van Rekkem groepeert twee

vestigingsplaatsen:

VBS Ons Kasteeltje en VBS ’t Paradijs.

Geborgenheid, veiligheid, gezondheid, welbevinden en betrokkenheid krijgen betere kansen

in de gezellige, kleinschalige levenssfeer van beide scholen.

Kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar daardoor beter.

Kinderen moeten zich goed voelen op school. Daar streven wij naar.

Dit ‘goed gevoel’ is een sterke basis om tot ontwikkeling en tot leren te komen.

Zorg voor het individuele kind, zelfstandig leren werken, groepsopdrachten, klassikale lessen,

binnenklasdifferentiatie, explorerend beleven, ontmoeten, contractwerk, crea-ateliers, … zijn

enkele werkvormen waarbij ieder kind zijn eigen leerstijl kan ontdekken en ontwikkelen.

Wij proberen een school te zijn waar respect voor elkaar en voor de wereld waarin we leven

duidelijk tot uiting komt.

‘Waar zijn we mee bezig?’ is het thema voor dit schooljaar. Hierbij volgen we Leeftocht, die

de thema’s van onze onderwijskoepel (VSKO –Guimardstraat Brussel) uitwerkt.

Elke maand van het schooljaar willen we duidelijk stellen waar wij als scholengemeenschap

mee bezig zijn! Elke maand tijdens de maandhappening geven wij vorm en inhoud aan een

welgekozen thema:

waardering, geweld, angst, geld, gezondheid, diversiteit, duurzaamheid, leven, media,

relaties.

Samen met de leerkrachten en de leerlingen zullen we proberen doorheen het maandelijks

aanbod zowel concreet als spiritueel het schoolleven te laten groeien en bloeien.

Onze school wordt dan een hartelijke ontmoetingsplaats met een passie voor onderwijs en

ontwikkeling, waar gebundelde verbeeldingskracht zorgt voor verwondering en ontroering,

met tijd voor een time-out, waar ruimte voor samenhang gecreëerd wordt, waar ieders

aanwezigheid gewaardeerd wordt en waar weerbarstigheid geweerd wordt!

 

 Zo pompen wij opnieuw kracht in ons jaarlijks pedagogisch project en zullen wij erover

waken dat onze school:

- een hartelijke school blijft voor elk kind zonder onderscheid

Elk kind moet aanvoelen dat het centraal staat in alles wat er op school

gebeurt.

- een goede school is waar kinderen een totale opvoeding krijgen

Kennis verwerven is belangrijk, maar sociale-, emotionele- en mondiale

vorming zijn zeker even belangrijk.

- een open school is met een bijzondere aandacht voor geloofsopvoeding in de

breedste zin van het woord en respect voor ieders mening

Welkom ouders, buren, mensen van sociale organisaties, mensen van de hele

plaatselijke gemeenschap… welkom op onze school voor een losse babbel, een

stevig gesprek, een helpende hand….

- een zorgdragende school wordt voor alle kinderen en in het bijzonder voor

het leerbedreigde kind

Een zorgbeleid gedragen door alle leerkrachten en een zorgteam met een

zorgcoördinator en zorgleerkrachten, een ICT-coördinator, een

kinderverzorgster, logopedisten op school, CLB-begeleiding, GONbegeleiding,

een kind- en leerlingvolgsysteem, hoekenwerk, contractwerk,

projectwerk, verticale doorstroming, bewust gekozen werkmethodes voor

kleuters en leerlingen, binnenklasdifferentiatie, co-teaching, nascholing voor

directie en leerkrachten … dit zijn allemaal elementen die bijdragen tot het

verwezenlijken van een doelgerichte aanpak en de individuele begeleiding van

uw kinderen.

Als school hebben wij bovendien de opdracht om kinderen:

- waarden en normen aan te bieden,

- het stellen van grenzen te leren aanvaarden,

- te laten beseffen dat mooie punten behalen belangrijk is, maar dat zich

ontwikkelen tot goede en respectvolle mensen nog belangrijker is,

- een evenwicht te leren vinden tussen rechten en plichten,

- bij te brengen dat gezag dient aanvaard te worden,

- er toe aan te zetten elementaire afspraken over stiptheid en respect na te komen.

Jullie, ouders en grootouders, zijn de onmisbare partners bij de opvoeding.

Wij vragen hierbij jullie steun! Help ons de aangeboden waarden en normen mee uit te

bouwen. Trek samen met ons de gestelde grenzen mee door: durf ook eens ‘neen’ te zeggen.

Laat de rechten niet altijd de plichten overheersen.

Ondersteun het gezag en de gemaakte afspraken rond stiptheid en respect.

Laat ons aan elkaar duidelijk maken waarmee we bezig (moeten) zijn. Van harte welkom dus!

Wij kijken alvast uit om jullie te ontmoeten!

Ik wens jullie veel leesgenot!

 

Jacques Dufourmont

Directeur